Göwreli bolmazlygyň iň ynamly ýoly – jynsy gatnaşyklardan saklanmakdyr! Romantik gatnaşyklar – bu, birinjilik bilen söýýän adamyň baradaky, onuň psihologiki we fiziki rahatlygy baradaky ideg, jynsy gatnaşyk däl.

Kontrasepsiýa – dürli usullar we ýollar bilen göwreliligiň öňüni almak. Ýetginjekler üçin haýsy kontrasepsiýa usulynyň laýyk gelýänini aşakda düşündirilen.