Gapyny tapyrdadyp ýapyp, bu durmuşdan gitmek barada her birimiz kämahal oýlanýarys. Sen bu barada edil häzirki wagtda oýlanýan bolsaň, pikirleriň seni bimaza edýän bolsa, haýyşt, ilki şu aşakdaky 5 ädimi ýerine ýetir. Belki bu seniň içiňdäki agyryňy ýeňip geçmäge kömek eder.