Janyňa kast etmek – kimdir biriniň ýaşaýyşa derek ölümi saýlamagydyr. Bu saýl­aw onuň maşgalasy, dostlary we jemgyýet üçin elmydama weýran ediji bolup galýar. Ene­-atasy, jigi-doganl­ary, klasdaşlary, tü­rgenleşdirijileri we goňşylary soň özler­ine köp wagtyň dowa­mynda “Näme üçin?” we “Biz nädip onuň öň­üni alyp bilerdik?” ýaly soraglary sorap gezýärler.