COVID-19 ýokanjynyň pandemiýasy netijesinde dünýä ýüzünde "dostanalygyň" adaty endiklerinden — elleşip salamlaşmakdan, gujaklaşmakdan, ýaňaklardan ogşamakdan ýüz öwürmäge çalyşylýar. Bu adamlaryň has gaharjaň we sabyrsyz bolanlygy üçin däl-de, beýleki adamlar bilen belli aradaşlygyň saklanmagynyň ýokanç kesel bilen kesellemek howpuny düýpli peseldýänligi üçindir. Galyberse-de, el gysyşmanyň alty nazaryýeti hem bize keseliň dünýäniň o çetinden hem gelip bilýändigini aýdyň görkezýär.