Zorluk sebäpli dünýä ýüzünde her 10 minutda bir gyz ölýär. UNICEF-yň bu statistikasy gaty gorkunç we “Näme üçin beýle bolýar?” ýaly soraglary özümizden soramaga mejbur edýär. Näme üçin gyzlar? Näme üçin beýle ýygy?

Sebäpleriň biri gyzlaryň we zenanlaryň obýektiwleşdirilmesi. Bu näme diýmek?

Bilelikde soraglara jogap bereliň.