Gyzlaryň beden gurluşy barada: jyns ulgamy, ýetginjeklik döwründäki gormonal üýtgeşmeler, aýbaşy barada biri gürrüň bereninde oglanlar köplenç gyşarylýarlar.

“Bize bilmek nämä gerek?” – ýaly sorag berýär oglanlar.

A biz şeýle jogaplaýarys.