Hemmämiz çagalygymyzda çagalaryň nireden gelýänini anyklamaga synanşardyk. Biri ene-atasyndan sorasa, beýlekisi – dostlaryndan soraýar. Käbir jogaplar gülkünç we mümkin däl görünýär, käbirleri bolsa häzirem gaýgylandyrýar.

Biz şu ýerde siz üçin bu baradaky ähli toslamalary ýygnadyk. Her biriniň näme üçin mümkin däldigini düşündirmäge çalşdyk.

Üns beriň! Diňe sperma zenanyň jyns ýolunyň içine düşüp, sperma ýumurtganyň ýatgy turbasyna çykjak ýumurtga ýeten ýagdaýynda göwreli bolup bilinýär.